Zmiany na koncie
< Zarządzaj swoim numerem
Kontakt
Reklamacje
Serwis iPlus
Sklep internetowy
Kiedy można przepisać numer firmowy?

Zmiany takie jak:

 • Wystąpienie ze spółki cywilnej jednego wspólnika, którego telefon pozostaje w spółce (np. jest trzech, a ma być dwóch).
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, spółkę z o. o., spółkę akcyjną.

Pozostałe firmy:

 • Przejęcie jednej firmy przez drugą w oparciu o sukcesję uniwersalną (firma przejmująca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki firmy przejmowanej).
 • Przekształcenie sp. z o. o. w S.A. lub S.A. w sp. z o. o.
 • Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w sp. z o. o. lub S.A.
 • Przepisanie telefonu z jednego oddziału firmy na inny oddział tej samej firmy (nawet w przypadku zmiany NIP).
 • Zmiany nazwy i NIP dotyczących podmiotów objętych reformą administracyjną państwa.
 • Połączenie dwóch sp. z o.o. lub S.A.
 • Zmiana wspólników w Spółce Jawnej

nie wymagają podpisania umowy cesji. Nie ma konieczności podpisywania nowej umowy. W celu ich wprowadzenia wystarczy udać się do punktu Plusa lub przesłać e-mail na adres bok@plus.pl.
 

W zależności od prowadzonej działalności musisz przedstawić/przesłać:

 • odpis z KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • zaświadczenie o Regonie i NIP,
 • inny dokument potwierdzający zmianę,
 • wniosek zawierający: dane właściciela,numer telefonu, którego dotyczy zmiana, zlecenie przepisania numeru na daną firmę, podpis właściciela lub osoby pisemnie upoważnionej.

Ile kosztuje zmiana?

Zmiana jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

Wszystkie dane dotyczące taryfy i usług pozostaną takie same, chyba, że zlecisz ich zmianę.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł